Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu
ULUBIONA GRA PLANSZOWA

 

 §1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u https://www.facebook.com/gronek123/ jest GRONEK Andrzej Januszewski

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 23.09.2016 r. do 30.09.2016 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być :
- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
- posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
- przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu GRONEK oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a GRONEK.

 

§3 Zasady konkursu

1. W konkursie mogą brać udział  fani profilu Facebookowego GRONEK (polubienie fanpage’a).

2. Uczestnik konkursu powinien udzielić informacji („komentarz”) na temat ulubionej gry planszowej. Uczestnik konkursu powinien uzasadnić swój wybór.

3. Zwycięży ten uczestnik konkursu, który przedstawi najciekawsze uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane na profilu GRONEK w terminie 3 dni od daty zamknięcia konkursu.

5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu za pomocą poczty portalu Facebook.

 

§4 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest gra planszowa „Geniusz Go”.

2. Wartość nagrody, o której mowa w ust. 1 to 33 zł brutto.

3. Jury będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez pocztę na portalu Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na odebranie przez niego nagrody powinna zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

6. Nagrody zostaną przekazane kurierem DPD (koszt wysyłki ponosi Organizator) lub w inny sposób wskazany przez zwycięzcę Konkursu.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści wpisu, o którym mowa w §3 ust. 2, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i wykasować jego wpis.

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną  na adres e-mail: sklep@gronek-gry.pl z tytułem "Reklamacja” w terminie14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30 października 2016 r. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie e-maila na podany przez zgłaszającego reklamację adres skrzynki pocztowej. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie